افراد با شرایط زیر بدون محدودیت امکان خرید ملک در چک را دارند: شهروندان جمهوری چک موجودیت های قانونی ادارات مرکزی در جمهوری چک پناهندگان سیاسی در جمهوری چک فرایند خرید ملک در چک برای شهروندان کشورهای خارج اتحادیه اروپا و شهروندان غیر آمریکایی به نسبت دشوارتر است. آن ها باید یک ویزا برای اقامت 7 ساله (ازدواج با شهروند چکی) برای اخذ گرین کارت، […]
" />

اجازه اقامت چک